Sifab

Vår vision och målsättning

AFFÄRSIDÉ

"SIFAB erbjuder kommersiella fastigheter för företag, nyetablerade verksamheter samt Simrishamns kommun. Med lyhördhet, kompetens och entreprenörsanda skapar företaget både kundnytta och kommunnytta."

VERKSAMHETSBESKRIVNING

SIFAB skall stödja och verka för en positiv försörjning av kommersiella fastigheter i Simrishamn kommun, och därigenom främja näringslivsutvecklingen och tillfredsställa behov av fastigheter som uppkommer i den kommunala förvaltningen. Bolaget skall verka inom kommunen genom att erbjuda ett nära samarbete i fastighetsfrågor med nystartade verksamheter och näringsliv bidraga till en ökad sysselsättning samt växande ekonomi.

Bolaget ska arbeta med sin ekonomi på ett sådant sätt att efterfrågan på kommersiella fastigheter uppfylls i samklang med privata fastighetsaktörer. Detta innebär exempelvis köp/sälj av existerande fastigheter samt etablering av olika konsortium i samband med nyproduktion.

Vi skall genom en positiv kundnytta skapa en dialog med våra hyresgäster och på ett professionellt sätt uppfylla hyresgästens fastighetsbehov. Vi skall vara lyhörda för marknaden och bygga enligt kundens önskemål, kännetecknet för bolaget skall vara goda kundkontakter, ett trevligt bemötande och hög service.

Bolaget skall långsiktigt arbeta med sin ekonomi och soliditet. Målet för verksamheten skall vara att lämna en avkastning som tryggar bolagets fortlevnad och samtidigt skapar förutsättningar för skattemässigt hög avskrivning på fastigheterna

VISION

"Vi är den självklara partnern för näringslivets aktörer i Simrishamns kommun när det gäller kommersiella fastigheter."

MÅLSÄTTNING

De övergripande målen för Simrishamns Industrifastigheter ABs verksamhet:

  • - Bolaget ska aktivt arbeta för att främja närinslivet i kommunen med speciell inriktning på nyetablering för att öka företagandet inom kommunen.
  • - SIFAB ska genom en effektiv förvaltning medverka till en konkurrenskraftig och marknadsmässig hyressättning.
  • - SIFAB ska i sin verksamhet motverka segregation och främja jämställdhet.
  • - Bolaget ska i sin verksamhet bidra till ett ekologiskt hållbart samhälle, där särskild uppmärksamhet ska ägnas åt att skapa energieffektiva lösningar.
  • - Verksamheten ska bedrivas utifrån affärsmässiga och ekonomiskt långsiktigt hållbara principer.
  • - Bolaget ska skapa det ekonomiska utrymmet som behövs för att kunna fullfölja ägarens intentioner avseende den strategiska kommunnyttan av ägandet.

SIFAB ska uppfylla ägarens krav på en marknadsmässig avkastning